Obsidium Software Protection System 1.6.7.7

Obsidium Software Protection System 1.6.7.7

Obsidium Software – 5,1MB – Demo – Windows
Obsidium is a software protection and licensing system that was designed as an affordable and easy to implement, yet reliable way to protect your software applications and games from unauthorized modifications (i.e. "cracking") and redistribution and provide a secure and flexible licensing/registration system. It is primarily aimed at shareware developers and software companies who would like to provide evaluation versions of their applications, but is not limited to that scenario.

Tổng quan

Obsidium Software Protection System là một Demo phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Obsidium Software.

Phiên bản mới nhất của Obsidium Software Protection System là 1.6.7.7, phát hành vào ngày 07/04/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/03/2010.

Obsidium Software Protection System đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,1MB.

Obsidium Software Protection System Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Obsidium Software Protection System!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Obsidium Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản